مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران، دوره چهارم
10 مهر 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 1
17 مهر 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 2
24 مهر 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 3
01 آبان 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 4
08 آبان 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 5
15 آبان 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 6
22 آبان 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 7
29 آبان 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 8
06 آذر 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 9
13 آذر 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 10
20 آذر 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 11
27 آذر 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 12
05 دی 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 13
12 دی 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 14
19 دی 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 15
26 دی 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 16
03 بهمن 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 17
10 بهمن 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 18
15 بهمن 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 19
24 بهمن 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 20
01 اسفند 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 21
08 اسفند 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 22
15 اسفند 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 23
22 اسفند 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 24
29 اسفند 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 25
07 فروردین 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 26
14 فروردین 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 27
21 فروردین 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 28
28 فروردین 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 29
04 اردیبهشت 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 30
11 اردیبهشت 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 31
18 اردیبهشت 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 32
25 اردیبهشت 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 33
01 خرداد 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 34
10 خرداد 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 35، فوق العاده
08 خرداد 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 35
15 خرداد 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 36
22 خرداد 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 37
29 خرداد 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 38
05 تیر 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 39
12 تیر 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 40
19 تیر 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 41
26 تیر 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 42
31 تیر 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 43
07 مرداد 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 44
14 مرداد 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 45، شماره مخصوص
28 مرداد 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 47
25 شهریور 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 50
30 مهر 1331 مردم، دوره چهارم، شماره 157
17 دی 1331 مردم، دوره چهارم، شماره 167