ستاره سرخ، ارگان سازمان انقلابی
تیر 1349 ستاره سرخ، سال اول، شماره 3
مرداد 1349 ستاره سرخ، سال اول، شماره 4
فروردین 1350 ستاره سرخ، سال اول، شماره 11
تیر 1350 ستاره سرخ، سال دوم شماره 13
شهریور 1350 ستاره سرخ، سال دوم شماره 14 - 15
آبان 1350 ستاره سرخ، سال دوم شماره 16
دی 1350 ستاره سرخ، سال دوم شماره 17
اسفند 1350 ستاره سرخ، سال دوم شماره 18
اردیبهشت 1351 ستاره سرخ، سال سوم شماره 19
تیر 1351 ستاره سرخ، سال سوم شماره 20
شهریور 1351 ستاره سرخ، سال سوم شماره 21
آبان 1351 ستاره سرخ، سال سوم شماره 22
دی 1351 ستاره سرخ، سال سوم شماره 23
بهمن 1351 ستاره سرخ، سال سوم شماره 24
اسفند 1351 ستاره سرخ، سال سوم شماره 25
فروردین 1352 ستاره سرخ، سال سوم شماره 26
خرداد 1352 ستاره سرخ، سال سوم شماره 27
شهریور 1352 ستاره سرخ، سال چهارم شماره 28 - 29
مهر 1352 ستاره سرخ، سال چهارم شماره 30
آذر 1352 ستاره سرخ، سال چهارم شماره 31
آذر 1352 ستاره سرخ، سال چهارم شماره 32
بهمن 1352 ستاره سرخ، سال چهارم شماره 33
اردیبهشت 1353 ستاره سرخ، سال پنجم شماره 35
تیر 1353 ستاره سرخ، سال پنجم شماره 37
شهریور 1353 ستاره سرخ، سال پنجم شماره 38
مهر 1353 ستاره سرخ، سال پنجم شماره 39
آذر 1353 ستاره سرخ، سال پنجم شماره 40
اسفند 1353 ستاره سرخ، سال پنجم شماره 41