نشریه بذر
فروردین 1384 بذر، شماره 1
اردیبهشت 1384 بذر، شماره 2
خرداد 1384 بذر، شماره 3
تیر 1384 بذر، شماره 4
مهر 1384 بذر، شماره 5
آبان 1384 بذر، شماره 6
آذر 1384 بذر، شماره 7
دی 1384 بذر، شماره 8
فروردین 1385 بذر، شماره 9
اردیبهشت 1385 بذر، شماره 10
تیر 1385 بذر، شماره 11
شهریور 1385 بذر، شماره 12
آبان 1385 بذر، شماره 13
آذر 1385 بذر، شماره 14
بهمن 1385 بذر، شماره 15
فروردین 1386 بذر، شماره 16
اردیبهشت 1386 بذر، شماره 17
خرداد 1386 بذر، شماره 18
تیر 1386 بذر، شماره 19
تیر 1386 بذر، شماره 19، ویژه مبارزه علیه جی هشت
مرداد 1386 بذر، شماره 20
مهر 1386 بذر، ویژه زندان و کشتار 67
آبان 1386 بذر، شماره 21
آذر 1386 بذر، شماره 22
دی 1386 بذر، شماره 23
بهمن 1386 بذر، شماره 24
فروردین 1387 بذر، شماره 25
اردیبهشت 1387 بذر، شماره 26
خرداد 1387 بذر، شماره 27
تیر 1387 بذر، شماره 28
مرداد 1387 بذر، ویژه المپیک
شهریور 1387 بذر، شماره 29
مهر 1387 بذر، شماره 30
آذر 1387 بذر، شماره 31
دی 1387 بذر، شماره 32
بهمن 1387 بذر، شماره 33
اسفند 1387 بذر، شماره 34
اردیبهشت 1388 بذر، شماره 35
خرداد 1388 بذر، شماره 36
تیر 1388 بذر، شماره 37
تیر 1388 بذر، شماره 38
مرداد 1388 بذر، شماره 39
مرداد 1388 بذر، شماره 40
مرداد 1388 بذر، ویژه حمله به کردستان
مهر 1388 بذر، شماره 41
آذر 1388 بذر، شماره 42
آذر 1388 بذر، شماره 43
دی 1388 بذر، شماره 44
دی 1388 بذر، شماره 45
بهمن 1388 بذر، شماره 46