رفتن به محتوای اصلی
چریکهای فدایی خلق ایران (ارتش رهائی‌بخش خلقهای ایران)
اساسنامه چریکهای فدائی خلق ایران (ارتش رهائیبخش خلقهای ایران) اردیبهشت 1364
بازهم "...به جنبش انقلابی!؟" مرداد 1363
بررسی گذشته 2 تیر 1363
بیانیه‌های عملیات جنگل بهمن 1361
سربازان مزدور، سازمان فعالين جنبش نوين كمونيستي ايران (ارتش رهائیبخش خلقهای ایران) 17 فروردین 1383
سروهای ایستاده، یادواره‌ی: چریک های فدایی خلق ایران (ارتش رهایی بخش خلق های ایران)، یوسف زرکار
سیاهکل، نشریه سازمان دانشجوئی 19 بهمن در امریکا، شماره 2 24 تیر 1363
سیاهکل، نشریه سازمان دانشجوئی 19 بهمن در امریکا، شماره 3 23 مهر 1363
قدرقُدرتی رژیم یا خط مشی انحرافی سازمانهای سیاسی، سازمان دانشجویان ایرانی مقیم سوئد -استکهلم، هوادار چریکهای فدایی خلق ایران – ارتش رهائیبخش خلقهای ایران 06 خرداد 1383
ماجرای "ایران گیت" و دردسر "راه کارگر"
مبارزه سیاسی و مبارزه مسلحانه (بحثی پیرامون سازماندهی طبقه کارگر) مرداد 1368
نقدی بر "مصاحبه" (طرحی از وظایف)، عبدالرحیم صبوری 13 اسفند 1362
واقعۀ چهارم بهمن و معضل وحدت (1) مرداد 1368
وظایف تاکتیکی تیر 1363
پاسخ به انحلال‌طلبان
پاسخ به انفعال طلبان، متن تایپی مرداد 1363
پاسخ به انفعال طلبان، متن چاپی مرداد 1363
چرا ستون چریکی جنگل ضربه خورد؟ (بمناسبت 4 فروردین)، چریکهای فدائی خلق ایران (ارتش رهائی بخش خلقهای ایران) 04 فروردین 1361
کومه‌له و انحلال‌طلبان 28 مهر 1362
گزارش تجربه جنگل، یوسف فروردین 1383
گزارشی از مبارزه چریکی در جنگل‌های مازندران، نویسنده: چریک فدایی خلق رفیق اسماعیل حبشی