فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 126، 18 شهریور 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

برنامه دولت باصطلاح مکتبی سرکوب، سرکوب و باز هم سرکوب

1

رژیم جمهوری اسلامی به کجا میرود؟

1

اهداف پشت پرده حملۀ دولت نژادپرست آفریقای جنوبی به آنگولا و توطئه‌های امپریالیستی در رابطه با: جنبش استقلال‌طلبانه خلق نامیبیا

1

نمایش مضحکی بنام مصاحبه تلویزیونی

1

کرمانشاه

2

نمونه‌ای از تضاد بالائی‌ها درون کارخانه

3

اخبار کوتاهی از شرکت واحد

3

اعدام 6 کارگر انقلابی

3

3 خبر از اسکوئیب

4

اعتصاب پیروزمند کارگران فیلور

4

جند خبر از تولیدارو

کارگر انقلابی تولیدارو بدست پاسداران سرمایه ترور شد.

4

وزارت نفت

4

پرولتاریا و آزادیهای دمکراتیک (6) پرولتاریا و متحدانش

5

مقاومت روستائیان در برابر زورگوئیهای رژیم

5

"ارگان" سازمانی و نقش آن (3) مبارزات خود را حول ارگان سازمان – نشریه کار – سازمان دهیم

6

مردم چه میگویند؟ مردم چه میخواهند؟

6

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (قسمت آخر) خمینی از "رهبر" توده‌ها تا جلاد توده‌ها

7

مذهب در خدمت منافع طبقاتی

8

ورشکستگی سیاست خارجی رژیم جمهوری اسلامی

8

یادداشتهای تاریخی (3) مقدمات کودتای 28 مرداد

10

اعدام و محرومیت از تحصیل دانش‌آموزان بجرم مبارزه با امپریالیسم

13

با کمکهای مالی خود سازمان را یاری رسانید

14

کردستان گویاترین شاهد درماندگی رژیم و قدرت توده‌ها

16

سازماندهی باندهای سیاه بجای تسلیح توده‌ها

16

اعتراض رانندگان تاکسی

16

هموطنان مبارز!

17

اعدام شدگان مردادماه بدست جلادان جمهوری اسلامی 265 نفر بود

18

گرامی باد خاطره رفیق شهید جمیل اکبری

20

گرامی باد خاطره رفیق شهید گودرز همدانی

20

من در تمام عمرم اینچنین شادی را احساس نکرده بودم چرا که در راه خلق جان باختن بهتر از بهترین آرزوهاست، مهدی یوسفی