فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 103، 12 فروردین 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

درگیریهای دو جناح هیئت حاکمه و پیام آیت‌الله خمینی

1

پلنوم "اکثریت" وحدت با حزب توده را تصویب کرد

1

بازگشائی دانشگاهی مردمی، آزاد و شورائی خواست مردم ایران است

1

وضعیت فلاکت‌بار کشاورزی و سیاستهای ضد دهقانی حاکمیت

4

جنبش جهانی کارگری - رهائیبخش

 

ایتالیا: پیروزی کارگران کارخانه "مارلی" وابسته به فیات

5

انگلستان و بحران بیکاری

5

بولیوی، شورای نظامی و مبارزات کارگران معادن

5

ایتالیا: ناپل

5

ما گرسنه هستیم، غذا می‌خواهیم

5

شیلی

6

کلمبیا

6

تونس

6

آلمان

6

تقویت پایکاههای نظامی امپریالیسم

6

تشکیل دولت فلسطین قبل از آزادی سرزمین اشغالی یا بعد از آن؟

6

دربارۀ طرح طبقه‌بندی مشاغل

7

"طرح فعالیت احزاب و جمعیت‌ها و..." یا چماق بزرگ علیه سازمان‌های سیاسی

9

نگاهی به وضعیت طب و درمان

11

از میان گزارشها: مردم چه می‌گویند، مردم چه می‌خواهند؟

16

چه کسانی "اسب تروای امپریالیسم و ضدانقلاب" هستند؟ (1)

17

نامۀ یک رفیق از قائم‌شهر به نشریه "کار"

18

به نقل از سومین شمارۀ "خبر" نشریۀ شاخۀ گیلان سازمان

19

لاهیجان – لاکوره

19

خبری از جنبش مقاومت خلق کرد – مریوان

20

نامه عده‌ای از جوانان زحمتکش روستای شقویف (اطراف بوکان) به سازمان چریکهای فدائی خلق

20

اجرای عدالت به شیوۀ جمهوری اسلامی

"گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری"

20