فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 95، 9 بهمن 1359

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

پیام آیت‌الله خمینی و موضع ما

1

زحمتکشان ایران با تشدید مبارزه علیه امپریالیسم پاسخ خود را به تبلیغات امپریالیستها خواهند داد

1

هموطنان مبارز! بمنظور بزرگداشت 22 بهمن سالروز قیام مسلحانۀ خلق و 19 بهمن سالروز رستاخیز سیاهکل در مراسمی که در روز جمعه 17 بهمن ساعت 10 صبح از سوی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در میدان آزادی برگزار می‌شود شرکت کنید.

1

اخبار کارگری

 

مبارزه کارگران نیتینگ برای طبقه‌بندی مشاغل

3

عدم اعتماد به سرمایه‌داران تجربۀ مبارزات کارگران تبریز

3

اخباری کوتاه از مبارزات کارگران روزمزد راه آهن

3

سازش با امپریالیسم با ماسک "ضدامپریایستی"!

3

از: اعلامیه، تراکتها نشریات کارگران پیشرو

4

پیروز باد انقلاب السالوادور قسمت اول

5

بر آوارگان جنگ چه میگذرد؟

11

از میان گزارشها: مردم چه میگویند، مردم چه می‌خواهند؟

14

خوابگاه دختران دانشجوی دانشگاه تهران نیز دوباره مورد حمله قرار گرفت

14

اصل "صد" نیک‌پی در خاک سفید تکرار شد!

15

برپائی 75 دکه فقط در یکروز، نشانه‌ای از بیکاری گسترده

17

باز هم کارگری قربانی منافع سرمایه‌داران شد

17

توضیح

17

نابود باد امپریالیسم آمریکا پیروز باد خلق

18

پتک است خون من در دست کارگر، داس است خون من در دست برزگر

گرامی باد خاطرۀ فدائی شهید مختار قلعه ویسی

19

یاد لنین برای همیشه در قلب و مغز زحمتکشان جهان زنده خواهد ماند.

20

شعر: ولادیمیر ایلیچ لنین

20