فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 93، 25 دی 1359

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

مبارزه برای بازگشائی دانشگاهها را گسترده‌تر کنیم

1

"لایحه قانونی قصاص" قانونی بغایت ارتجاعی و توطئه‌ای علیه ابتدائی‌ترین حقوق توده‌ها

1

از نظر آیت‌الله خمینی غاصب کیست؟

1

توضیح و تصحیح

2

اخبار کارگری

 

حیله کهنه سرمایه‌داری در شوکومارس

3

در کارخانه چوکا

3

توطئه جدید علیه صیادان انزلی

3

ماشین‌سازی اراک

3

کارخانه ایران والونو

3

کارخانه پشمبافی شهر ری

3

اتحاد کارگران شیرپاک و عقب‌نشینی سرمایه‌داران

3

صنایع دفاع

3

اتحاد کارگران باطری‌سازی در مقابل زورگویی مدیران

3

متحد و یکپارچه علیه اخراج کارگران روزمزد

3

در درگیری دو طایفه در لرستان با پاسداران و ژاندارمها چهار نفر کشته و هیجده نفر مجروح شدند

4

برای مقابله با توطئه‌های سرمایه‌داران (اخراج و تعطیل کارخانه و...) هیئت تحقیق را برپا داریم.

5

نفتگران آواره همچنان تحت فشارند!

6

حقوق کارگران "خونین‌شهر" پرداخت باید گردد

7

"بنیاد خدمات مالی" به مثابه نهادی در خدمت حزب جمهوری اسلامی و جایگزین بانک اسلامی

8

آزادی معاملات مسکن گامی در جهت منافع سرمایه‌داران

10

از میان گزارش‌ها: مردم چه میگویند، مردم چه میخواهند؟

14

دهها هزار نفر از مراسم 23 دی استقبال کردند

15

محافل امپریالیستی با شایعه‌پراکنی و دروغ‌پردازی علیه جنبش مقاومت خلق کرد توطئه می‌کنند

16

اطلاعیۀ دفتر سیدعزالدین حسینی دربارۀ تکذیب خبر "رادیو صدای آمریکا"

16

رژیم جمهوری اسلامی 16 میلیون تومان برای تجهیز و تزئین دفتر ریاست جمهوری اختصاص می‌دهد

16