فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 87، 13 آذر 1359

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

بحران کنونی و وظایف اساسی مارکسیست – لنینیستها

1

شانزدهم آذر امسال را به نقطۀ آغاز حرکت نوین جنبش دانشجوئی بدل کنیم

1

با فتوا نمیتوان ورشکستگی دولت را علاج کرد

1

بدستور آیت‌الله خمینی واگذاری زمین‌های بزرگ به دهقانان متوقف شد

1

شرایط طاقت‌فرسای کار کارگران شیشه‌گری

3

"جنگ مردمی" از دیدگاه هیئت حاکمه

5

دولت جمهوری اسلامی برای نیم میلیون آواره چه کرده است؟

7

هسته‌های سرخ کارخانه بمثابه سنگ زیربنای حزب پرولتری

9

نامه یک رفیق: دفاع از حرمت شهیدان یا دفاع از حاکمیت

11

سازمانهای دموکراتیک توده‌ای علنی یا مخفی؟

13

سرمایه‌داران همچنان قدرت‌نمائی میکنند!

13

نظام سرمایه‌داری قربانیان تازه‌ای از اردوی کار گرفت

14

مرگ زودرس یک کارگر نتیجۀ استثمار سرمایه‌دار

14

اخباری به نقل از خبرنامه شماره یک هواداران در ارومیه

15

اعتراض کارگران ماشین‌سازی مشت رئیس پاکسازی را باز کرد

17

خبرهائی از سقز و ارومیه

17

بقیه بخشی از اعلامیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران مهاباد

18

فاجعه دردناک "قارنا" و "قه‌لاتان" بوسیله مزدوران جمهوری اسلامی (بسیج مستضعفین و پاسداران) در "ایندرقاش" تکرار گردید

19

گرامی باد خاطرۀ شهدای آذرماه

فدائی شهید رفیق بهروز بهروزنیا

فدائی شهید رفیق اسدالله بشردوست

فدائی شهید رفیق زهرا آقانبی قلهکی

فدائی شهید رفیق پرویز نصیرمسلم

فدائی شهید رفیق سیروس سپهری

فدائی شهید رفیق ابوالقاسم نیکچه همدانیان

فدائی شهید رفیق عثمان کریمی

20

کشتار روستای "ایندرقاش" لکه ننگ دیگری بر کارنامه جمهوری اسلامی

20