رفتن به محتوای اصلی

فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 77، اول مهر 1359

لینک به فایل

عنوان

صفحه

سال تحصیلی جدید و مساله بازگشائی دانشگاهها

1

جنگ دولتهای ایران و عراق از نظر توده‌های زحمتکش هر دو کشور محکوم است

1

تعطیل دانشگاهها به نفع امپریالیسم و ضدانقلاب است.

1

سیاستهای سرکوبگرانه هیئت حاکمه را در کردستان افشاء کنیم

1

اعتراض دانشجویان هوادار سازمان در واشینگتن به خبر مندرج در ارگان سراسری "کمیته مرکزی"

3

اخبار کارگری

 

مسئول مرگ کارگر کارخانه هوخست کیست؟

4

پیروزی کارگران ماشین‌سازی اراک در مبارزه برای ادامه تعطیل پنجشنبه‌ها

4

علیه اپورتونیسم در مبارزه ضدامپریالیستی

5

اپورتونیسم و قانون کار پیشنهادی کنگرۀ شوراهای اسلامی

11

پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به دانش‌آموزان مبارز سراسر ایران

13

اعلام پشتیبانی بخشی از کارگران پیشرو صنعت نفت جنوب – پالایشگاه آبادان

15

محاکمه محمدرضا سعادتی توطئه دیگریست علیه نیروهای انقلابی

16

پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به خلق زحمتکش کرد و خانواده رفقای شهید کاک قاسم معروفی و کاک ابوبکر آرمان

16