فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 71، 21 مرداد 1359

لینک به فایل

عنوان

صفحه

رجائی میگوید: دولت آینده باید از سرمایه‌داران بزرگ بخواهد در اعمال خود تجدید نظر کنند!

1

مساله درمان و طب ملی

1

لغو سود ویژه در حقیقت کاهش دستمزد کارگران است

1

آقای رجائی و گردانندگان حزب جمهوری اسلامی را بهتر بشناسیم

2

نامه یک معلم انقلابی

4

در روستاهای جاده مشهد – قوچان با اعمال نفوذ روحانیون در تقسیم آب 9 روستائی کشته و 5 نفر مجروح شدند

4

"خودکفا شدن" به تعبیر جمهوری اسلامی یعنی چه؟!

4

"شورای انقلاب" بار دیگر با تصویب قانون "تشکیل شوراهای اسلامی کارکنان..." دفاع از منافع سرمایه‌داران را به انجام رسانید

5

شرکت پرسیزیون بدون پرداخت حقوق 1800 کارگر و کارمند دو ماه تعطیل شد

6

شهرداری مسجد سلیمان 1200 کارگر را اخراج کرده است

6

نظری کوتاه به عوامفریبی‌ها و دروغ‌پردازی‌های روزنامه جمهوری اسلامی

8

شیوه‌های ضددمکراتیک هیئت حاکمه در آموزش و پرورش

9

جوانمرد قصاب محله‌ای محروم از رفاه

10

سازمان‌های دمکراتیک توده‌ای (4) اتحاد عمل نیروهای مترقی و انقلابی

10

ماهی 576 میلیون ریال فقط هزینه عملیات پاکسازی ژاندارمری در کردستان!

12

اعدام نیروهای انقلابی نشانه ورشکستگی جمهوری اسلامی است

12

چرا حاکم شرع دادگاههای انقلاب ارتش دروغ میگوید؟

12

طی دو هفته اخیر دهها فروشنده کار و دیگر نشریات انقلابی به حبس و شلاق محکوم شدند

12