فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 69، 7 مرداد 1359

لینک به فایل

عنوان

صفحه

مسئله کابینه و کشمکش‌های دو جناح

1

مجلس شورای اسلامی حامی ارتش ضدخلقی

1

شاه مرد زنده باد توده‌ها

2

زمینه‌های عینی تشدید فعالیت بورژوازی بزرگ و تاکتیک‌های امپریالیسم

3

مسئله کردستان و موضع ما (3) اپورتونیستها خصلت عادلانه جنبش مقاومت خلق کرد را نفی می‌کنند!

5

مردم چه میگویند؟

8

کارگران واحد استاندارد کفش ملی توانستند اضافه تولید خود را بگیرند

8

سخنی با رفقای هوادار پیرامون کار سیاسی و تشکیلاتی

9

سرکوب دکه‌داران و نظرات مردم

10

هادی غفاری یکی از رهبران چماقداران اعتراف می‌کند

11

گرامی باد سالروز قیام 30 تیر

11

سازمان چریکهای فدائی خلق ایران عمل جنایتکارانه تروریست‌های مزدور را که با بمب‌گذاری در "پاساژ کمپانی" باعث کشته و مجروح شدن ده‌ها هموطن گردیدند محکوم می‌نماید

11

گرامی باد یاد رفقای شهید

12

چزا از مقطع تحریم اقتصادی تا به امروز واردات کالاهای انگلیسی دوبرابر شده است؟!

12