فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 67، 24 تیر 1359

لینک به فایل

عنوان

صفحه

کشف توطئه کودتای ارتجاعی‌ترین محافل سرمایه‌داران بزرگ وابسته و نقش ضدخلقی ارتش

1

گرامی باد 23 تیرماه سالروز قیام قهرمانانه تفتگران

1

در پی اخطار برچیدن دکه‌ها مبارزات دکه‌داران به خون کشیده شد

1

پیروزی کارکنان سازمان آب در گرفتن حق مسکن

3

نمونه‌ای از حمایت مردم از نیروهای انقلابی

3

کارگران شرکت "آریکان" میگویند شرکت باید ملی شود

3

مساله کردستان و مواضع ما (1) رابطه جنبش طبقه کارگر و جنبش خلق‌ها

4

سازمانهای انقلابی توده‌ای (2) سیاست یا ایدئولوژی (مسلک)

9

حجاب اجباری تحت عنوان مبارزه با فرهنگ امپریالیستی

12

تحریکات پاسداران و شهادت انقلابیون

12