احزاب، سازمان‌ها و...

آذربایجان سسی
اتحاد انقلابی نیروهای کمونیست و چپ ایران
اتحاد چپ دمکراتیک ایران
اتحاد چپ کارگری ایران
اتحاد دانشجویان سوسیالیست انقلابی
اتحاد دمکراتیک مردم ایران
اتحاد سوسیالیستی کارگری
اتحاد مبارزان کمونیست
اتحادیه کمونیستهای ایران- سربداران
اتحادیه مارکسیستها
پیروز دوانی
ترکمن صحرا
تشکیلات دمکراتیک زنان
جبهه ملی ایران
جمعی از فعالین کارگری
جمعیت آذربایجان
جنبش آزادیبخش ملی
جنبش جوانان و دانشجویان انقلابی ایران (م - ل)
جنبش دفاع از حقوق سندیکائی کارگران ایران
جنبش مسلمانان مبارز
جنبش ملی بلوچستان
حزب بلوچستانء راجی تپاکی
حزب توده ایران (طیف)
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
حزب دمکرات کردستان ایران
حزب دمکراتیک مردم ایران
حزب رنجبران ایران (طیف)
حزب سوسیال دمکرات ایران
حزب کار ایران
حزب کارگران سوسیالیست ایران
حزب کمونیست ایران
حزب کمونیست ایران، مارکسیست لنینیست مائوئیست (طیف)
حزب کمونیست کارگران و دهقانان ایران
حزب کمونیست کارگری ایران
دانشجویان ارشاد
رزمندگان آزادی طبقه کارگر
رزمندگان سوسیالیست
سازمان اتحاد برای دمکراسی در ایران
سازمان اتحاد مبارزه در راه ایجاد حزب طبقۀ کارگر
سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران - کومه له
سازمان پیکار در راه آزادی طبقه كارگر
سازمان توده انقلابی دانشجویان و دانش آموزان
سازمان جهانی همبستگی جوانان ایرانی
سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران، اسناد مشترک
سازمان کارگران انقلابی ایران – راه کارگر
سازمان مارکسیستی - لنینیستی توفان
سازمان مبارزه برای ایجاد جنبش مستقل کارگری
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان وحدت کمونیستی
شورای کار
شورای متحد چپ برای دمکراسی و استقلال
شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران
فداییان خلق (طیف)
فرقه دمکرات آذربایجان
قانون اساسی: طرح‌ها
قیام ایران
کانون نویسندگان ایران-داخل
کمیتۀ ایرانی مبارزه با تروریسم جمهوری اسلامی ایران
کمیته پشتیبانی از زندانیان انقلابی و مبارز
کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران (هانوفر)
کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی
کنفدراسیون کارگران ایران
گروه اتحاد کمونیستی
گروه بسوی اتحاد
گروه جاوید آرمان خلق
گروه رزمندگان خلق
گروه فلسطین
گروه نبرد برای رهایی طبقه کارگر
گفتگوهای زندان
نهضت آزادی ایران
وارلیق، مجله ماهانه فرهنگی فارسی و ترکی
گوناگون