سازمان چریکهای فدایی خلق ایران تا 22 بهمن 1357

آموزش‌هایی برای جنگ چریکی در شهر
از جبهه نبرد فلسطین، ایرج سپهری
استالینیسم و مسئله بوروکراسی در جامعه سوسیالیستی
اسناد قیام تبریز، گزارش‌های درون‌تشکیلاتی اعضاء و هواداران سازمان چریک‌های فدایی خلق – شاخه تبریز
بررسی ساخت اقتصادی روستاهای ایران، خرداد ماه 1353
پیام به بیستمین کنگره کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی، دی ماه 1357
پیام به نوزدهمین کنگره کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی
پیام دانشجو، ارگان دانشجویی سازمان چریکهای فدایی خلق، آبان 1354، شماره 1
تئوری «تبلیغ مسلحانه» انحراف از مارکسیسم - لنینیسم، تورج حیدری بیگوند
جبهه واحد ضد دیکتاتوری و دار و دسته حزب توده
جنبش انقلابی در روستاهای ایران، گروه جنبش مقاومت خلق علیه حکومت نظامی، 1357
جنبش خلق و اپورتونیستهای ما
چهار رساله از سازمان چریکهای فدایی خلق ایران 1356
در افشای تئوری و تاکتیک اپورتونیستی، اردیبهشت ماه 1357
درباره اصلاحات ارضی و نتایج مستقیم آن، مرداد 1352
علل، نحوه تشکیل و سیر تاریخی جریان های منشعب از حزب توده ایران، 1353
گروه شهر، تئوری و زندگینامه 9 چریک، جریکهای فدایی خلق، 1355
گفت و گوهای درونی بین سازمان چریکهای فداییان خلق ایران و مجاهدین خلق ایران - م.ل
مبارزه در لرستان؛ سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران –لرستان، 3 بهمن 1358
متن آموزشی شماره 2، سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا، هوادار سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
ملاحظاتی دربارۀ "درباره‌ی انقلاب"
نامه‌ای به دوستان پلاتفرم چپ، آذرماه 1357
هشت نامه به چریک‌های فدایی خلق، نقد یک منش فکری، مصطفی شعاعیان، به همت خسرو شاکری