رفتن به محتوای اصلی
چریکهای فدایی خلق ایران - اشرف دهقانی

پیوند به سابت
چریکهای فدائی خلق ایران

"انتخابات" دوم خرداد، پولاد، چریکهای فدائی خلق ایران 27 بهمن 1385
اپورتونیزم و مسئله ی تمرکز در نیروهای سرکوب رژیم، چریکهای فدائی خلق ایران اسفند 1367
با تحریم رفراندوم، هیئت حاکمه را در پیشبرد مقاصد ارتجاعیش رسوا کنیم!، چریکهای فدائی خلق ایران 06 آذر 1358
بذرهای ماندگار، خاطراتی از مبارزات چریکهای فدائی خلق و نقد برخی ایده ها، اشرف دهقانی فروردین 1384
بررسی افسانه اصلاح‌طلبی جمهوری اسلامی (در پرتو تجربیات رستاخیز سیاهکل و قیام بهمن) ، چریکهای فدائی خلق ایران 28 بهمن 1385
به مناسبت رستاخیز سیاهکل و قیام شکوهمند خلق 22 بهمن 1364
"بورژوازی لیبرال"؟!...، به خاطره ی: رفیق کبیر علی اکبر جعفری یکی از رهبران سازمان چریک های فدایی خلق ایران تقدیم می شود، از انتشارات چریک های فدایی خلق ایران بهمن 1358
بگذار برخیزد مردم بی لبخند، چریکهای فدائی خلق ایران مهر 1397
بیانیه های چریکهای فدائی خلق تا 19 بهمن 1358
21 آذر، فراز و فرود فرقه دموکرات آذربایجان، اشرف دهقانی آذر 1392
تحلیل طبقاتی جامعه یا مخدوش کردن صف خلق، چریکهای فدائی خلق ایران اسفند 1362
تحلیلی از ماهیت قدرت دولتی پس از قیام بهمن 15 دی 1358
"تسخیر سفارت" و موضع مجاهدین خلق ایران، از انتشارات چریک های فدائی خلق ایران 1359
توطئه خلع سلاح، چریکهای فدائی خلق ایران بهار 1359
"جنگ با تروریسم"، ادعاها و واقعیات، چریکهای فدائی خلق ایران
حماسه مقاومت، اشرف دهقانی فروردین 1383
در جدال با خاموشی (تحلیلی از زندان های جمهوری اسلامی در دهه 60)، بخش اول، اشرف دهقانی تابستان 1386
در جدال با خاموشی (تحلیلی از زندان های جمهوری اسلامی در دهه 60)، بخش دوم، اشرف دهقانی تابستان 1386
در جدال با خاموشی (تحلیلی از زندان های جمهوری اسلامی در دهه 60)، بخش سوم، اشرف دهقانی تابستان 1386
در صدمین سالگرد انقلاب کبیر اکتبر، پیش به سوی اکتبری دیگر! اشرف دهقانی مهر 1396
درباره انشعاب اخیر.....، چریکهای فدائی خلق ایران 27 خرداد 1359
درباره تئوری مبارزه مسلحانه مرداد 1358
درس های قیام دی ماه! اشرف دهقانی اردیبهشت 1397
درگیری مسلحانه در درون سازمان چریکهای فدائی خلق (اقلیت)، برخورد دو جناح با این درگیری، در مورد یاوه سرائیهای "کمیته مرکزی"، چریکهای فدائی خلق ایران اسفند 1364
رسوائی یک فیلم، اصغر ایزدی 02 شهریور 1402
زندگینامه و دفاعیات رفیق تره گل و گزارش چریکهای فدائی خلق از مبارزات دانشجویان تبریز اردیبهشت 1357
سازش طبقاتی زیر پوشش مبارزه ضدامپریالیستی 05 دی 1358
سازمان مجاهدین در "فاز جدید"، چریکهای فدائی خلق ایران خرداد 1364
سخنرانی اشرف دهقانی در مهاباد، 19 بهمن 1358 - فایل صوتی اردیبهشت 1361
سخنرانی اشرف دهقانی در مهاباد، 19 بهمن 1358، متن 19 بهمن 1358
سخنی با رفقا درباره برخی از مسائل جنبش کمونیستی ایران، عبدالرحیم صبوری مهر 1358
سخنی با رفقا، درباره برخی از مسائل جنبش کمونیستی ایران، عبدالرحیم صبوری مهر 1358
سه رساله: گوشه‌هائی از: "مبارزۀ ایدئولوژیک" 25 آذر 1358
سه مقاله از خبرنامه مازندران، چریکهای فدائی خلق ایران 1359
سود ویژه اردیبهشت 1359
شرایط کنونی و وظایف ما مرداد 1361
شمایی از پروسه تکوین نظرات چریکهای فدایی خلق ایران 19 بهمن 1361
شکست در استراتژی، "فرار به جلو" در تاکتیک (در باره ی ارتش آزادی بخش مجاهدین)، چریکهای فدائی خلق ایران پاییز 1366
شکل گیری چریکهای فدائی خلق و نقد تاریخ جعلی، اشرف دهقانی اردیبهشت 1400
طرح برنامه آذر ماه 1361، چریکهای فدائی خلق ایران آذر 1361
عملیات پیشمرگان چریکهای فدائی خلق در نیمه اول سال 62 04 شهریور 1362
غزال سرخ ما، به یاد گرامی چریک فدائی خلق، رفیق پری (غزال) آیتی!، اشرف دهقانی فروردین 1394
فلسطین، در جنگی که ماسک‌ها کنار زده شد آبان 1361
مبارزه با سلطه امپریالیسم یا "انحصارطلبی" شهریور 1359
مبارزه مسلحانه و اپورتونیست‌ها جلد 1
مبارزه مسلحانه و اپورتونیست‌ها جلد 2 آبان 1361
متن کامل نوشتاری نوارهای گفتگو بین سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران (1354) همراه با چند مقاله در این رابطه، چریکهای فدائی خلق ایران خرداد 1393
مجاهدین و "انقلاب ایدئولوژیک"، چریکهای فدائی خلق ایران مرداد 1364
مختصری از تاریخچه چریکهای فدایی خلق ایران موسوم به اشرف دهقانی
مرگ بر امپریالیسم آمریکا، مرگ بر فریبکاران (1) (مواضع چریکهای فدائی خلق ایران در رابطه با اشغال سفارت آمریکا در آبان 1358) 04 آذر 1359