مردم ایران، نشریه جمعیت آزادی مردم ایران (خداپرستان سوسیالیست)

نشریات این بخش از سایت دانشگاه منچستر برگرفته شده‌اند.

لینک به سایت دانشگاه منچستر

04 خرداد 1359 مردم ایران، توضیح
14 شهریور 1331 مردم ایران، شماره 1
21 شهریور 1331 مردم ایران، شماره 2
27 بهمن 1331 مردم ایران، شماره 11
04 اسفند 1331 مردم ایران، شماره 12
12 اسفند 1331 مردم ایران، شماره 13
17 اسفند 1331 مردم ایران، شماره 14
21 اسفند 1331 مردم ایران، شماره 15
24 اسفند 1331 مردم ایران، شماره 16
01 فروردین 1332 مردم ایران، شماره 17
17 فروردین 1332 مردم ایران، شماره 18
20 فروردین 1332 مردم ایران، شماره 19
22 فروردین 1332 مردم ایران، شماره 20
27 فروردین 1332 مردم ایران، شماره 21
30 فروردین 1332 مردم ایران، شماره 22
03 اردیبهشت 1332 مردم ایران، شماره 23
11 اردیبهشت 1332 مردم ایران، شماره 24
17 اردیبهشت 1332 مردم ایران، شماره 25
24 اردیبهشت 1332 مردم ایران، شماره 26
28 اردیبهشت 1332 مردم ایران، شماره 27
04 خرداد 1332 مردم ایران، شماره 28
18 خرداد 1332 مردم ایران، شماره 29
25 خرداد 1332 مردم ایران، شماره 30
01 تیر 1332 مردم ایران، شماره 31
07 تیر 1332 مردم ایران، شماره 32
09 تیر 1332 مردم ایران، شماره 33
10 تیر 1332 مردم ایران، شماره 34
11 تیر 1332 مردم ایران، شماره 35
14 تیر 1332 مردم ایران، شماره 36
15 تیر 1332 مردم ایران، شماره 37
16 تیر 1332 مردم ایران، شماره 38
18 تیر 1332 مردم ایران، شماره 39
21 تیر 1332 مردم ایران، شماره 40
22 تیر 1332 مردم ایران، شماره 41
23 تیر 1332 مردم ایران، شماره 42
24 تیر 1332 مردم ایران، شماره 43
25 تیر 1332 مردم ایران، شماره 44
28 تیر 1332 مردم ایران، شماره 45
30 تیر 1332 مردم ایران، شماره 46
01 مرداد 1332 مردم ایران، شماره 47
04 مرداد 1332 مردم ایران، شماره 48
05 مرداد 1332 مردم ایران، شماره 49
06 مرداد 1332 مردم ایران، شماره 50
07 مرداد 1332 مردم ایران، شماره 51
08 مرداد 1332 مردم ایران، شماره 52
11 مرداد 1332 مردم ایران، شماره 53
19 مرداد 1332 مردم ایران، شماره 54
20 مرداد 1332 مردم ایران، شماره 55
21 مرداد 1332 مردم ایران، شماره 56
26 مرداد 1332 مردم ایران، شماره 57