خروش موحد، ارگان ایدئولوژیک - سیاسی - تشکیلاتی موحدین انقلابی