رفتن به محتوای اصلی
رزمندگان آزادی طبقه کارگر

برخی از اسناد این بخش از سایت

کمونیستهای انقلابی

گرفته شده است

9 مقاله درباره جنگ، لنین 1364
اسنادی از روابط «کومله» با «سازمان رزمندگان»، داریوش کائدپور
امروز 100 ضد انقلاب اعدام شدند... 05 بهمن 1389
بحران ساختاری سرمایه و تهاجم علیه طبقه کارگر زمستان 1384
بحران ساختاری و ماشین سرکوب 27 اسفند 1384
بحران سرمایه داری از دیدگاه مارکسیسم انقلابی! زمستان 1384
بیانیه درباره جنگ ارتجاعی ایران و عراق 1364
بیانیه پیرامون جنبش انقلابی خلق کرد آبان 1364
تحریف و تبیین اپورتونیستی حمید تقوائی از جنبش "نان، آزادی، سوسیالیسم" 01 فروردین 1390
حزب، شورا، سندیکا، نشریه رزمندگان، دور جدید، شماره 2 11 تیر 1363
در اعماق طویله اوژیاس، درباره مواضع اساسی (راه کارگر) در قبال جنبش خلق کرد و مسائل اساسی آن
دموکراسی انقلابی یا دموکراسی اسلامی 21 اسفند 1358
زندگی‌نامه کوتاهی از رفیق داریوش کائدپور اسفند 1381
ساخت اقتصادی ایران جلد 1
سخنرانی آموزشی در باره‌ی پاره‌ای مسائل فلسفی و انحرافات جنبش کمونیستی ایران (فلسفه سانتریسم)، داریوش کائدپور
طرح برنامه حزب کمونیست ایران 1361
عصر چهارم، راه رشد غیرسرمایه داری: سوسیالیسم تخیلی یا ضدانقلاب بوژوازی، داریوش کائدپور
علیه "انقلاب" با سوگند دفاع از انقلاب، نقدی بر مواضع حزب کمونیست در قبال جنگ
فیزیولوژی مارکسیسم غیر متعارفی اسفند 1364
قاتلان امروز، تشییع کنندگانند! 29 بهمن 1389
قطعنامه سندیکاهای سرخ
مبارزه طبقاتی و ضد انقلاب بورژوازی در ایران، بخش 1
مبارزه طبقاتی و ضد انقلاب بورژوازی در ایران، بخش 2
مبارزه طبقاتی و ضد انقلاب بورژوازی در ایران، بخش 3
نبردی همه جانبه را برای آزادی زندانیان سیاسی سازمان دهیم!! آذر 1389
نقدی بر «جزوه سه منبع و سه جزء سوسیالیسم خلقی ایران (ا. م. ک.)» 24 خرداد 1361
نقدی بر: "پیش نویس برنامه مشترک کومه له و ا.م.ک" شهریور 1361
نوبت من 07 دی 1389
نکاتی پیرامون نبرد برای آزادی زندانیان سیاسی و سیاسیت حزب کمونیست ایران! 25 آذر 1389
ورشکستگی سانتریسم فدائی "اقلیت"، (درباره حادثه 4 بهمن در مقر س. چ. ف. ح (اقلیت) اسفند 1364
کمون پاریس اولین حکومت کارگری، بمناسبت یکصد و نهمین سالروز کمون پاریس
یادداشت در مورد فلسفه، داریوش کائدپور زمستان 1364
یادداشت کوتاه فلسفی در باره فویرباخیسم، داریوش کائدپور
یادداشت‌ها و نکات از کتاب تروتسکی: انقلاب پی گیر، داریوش کائدپور آبان 1359