رفتن به محتوای اصلی
نشریه‌های گوناگون
آزادی، دور دوم، شماره 22 و 23، وابسته به جبهه دموکراتیک ملی ایران پاییز 1379
آسیای جوان، شماره 2 13 مرداد 1358
استقلال، سال اول، شماره اول 12 خرداد 1358
ایرانشهر، دور جدید، شماره 2 11 خرداد 1358
بسوی وحدت، شماره 7 07 دی 1367
بیداران، شماره 6، ویژه سیاست و هنر فروردین 1361
پرسش، فصلنامه سیاسی، اجتماعی و علمی، شماره 2 تابستان 1378
پیام نو، انجمن روابط فرهنگی ایران با اتحاد شوروی، شماره 12 دی 1326
پیام نو، انجمن روابط فرهنگی ایران با اتحاد شوروی، شماره 68 - 69 مهر 1332
پیروزی، ماهنامه سیاسی - اجتماعی، شماره 2 آبان 1359
پیشتاز نشریه کارگران پیشرو صنعت نفت، سال دوم، شماره 4 فروردین 1359
چشمه، نشریه دانشجویان دموکرات دانشگاه علم و صنعت ایران، شماره 1 اردیبهشت 1358
خبرنامه کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید، سال دوم، شماره 8 خرداد 1377
در راستای انقلاب، سرتوک، نشر سرخ، دفتر اول 1357
دیشب دربار خائن ایران دست بیک کودتای نظامی زد ولی عقیم ماند، بسوی آینده 25 مرداد 1332
راه آزادی، گاهنامه جمعیت اقامه، شماره 1، ویژه‌نامه انقلاب بهمن 1362
راه زحمتکشان، نشریه کارگران و زحمتکشان منطقه ساوجبلاغ آبیک (پیشرو) دی 1358
زمان نو، شماره 1، سال اول، مجموعه شعر، داستان و مقالات ادبی و اجتماعی شهریور 1360
ساوالان درگی سی، شماره 2 بهار 1375
ستاره سرخ، شماره 15، سال اول 24 خرداد 1324
شاه و ملکه ایران باتفاق دو نفر دیگر با هواپیما وارد بغداد شدند، روزنامه کیهان 25 مرداد 1332
صور اسرافیل، مجموعه کامل، میرزاعلی‌اکبرخان دهخدا، میرزاجهانگیرهان صور اسرافیل، (مجموعه‌ی متون و اسناد تاریخی، کتاب پنجم) 1361
علم و جامعه، سال 16، شماره 123 آبان 1373
فریاد کارگران، هنر و ادبیات کارگری، شماره 1 فروردین 1359
فریاد کارگران، هنر و ادبیات کارگری، شماره 2
کار و هنر، گاهنامه، شماره 1 آذر 1358
کار و هنر، گاهنامه، شماره 2 دی 1358
کتاب فصل، کانون نویسندگان و شاعران گرگان، شماره 2 - 3 تابستان 1359
کمون، ارگان سیاسی – تئوریک شورای کار، شماره 9 بهمن 1375
گاهنامه، نشریه انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه مشهد، ویژه روز جهانی کارگر
لوح، دفتری در قصه، دوره‌ی دوم، شماره 1 01 تیر 1359
نظم کارگر، بولتن سراسری کمیته‌های عمل کارگری، شماره 3 آبان 1361
ولاتی ئازاد، مجله سیاسی – ایدئولوژیک ارگان حزب حیات آزاد کردستان PJAK، شماره 55 خرداد 1389
ویژه نامه روز جهانی کارگر، کانون مدافعان حقوق کارگر، شماره 1 اردیبهشت 1391
هبوط، گاهنامه، علی فیاض، شماره 1 خرداد 1369
هفته نامه جنبش کارگری شماره 5، ارگان سازمان مبارزه برای ایجاد جنبش مستقل کارگری 20 دی 1358