مردم، روزنامه یومیه، حزب توده ایران، 12 بهمن 1320 تا 11 آذر 1321

فیلم مجموعه ارزشمند روزنامه "مردم، روزنامه یومیه" را دوست بسیار عزیزم آقای بهروز مطلب‌زاده در اختیارم قرار دادند.

متاسفانه فیلم‌ها از کیفیت مناسبی برخوردار نبودند با اینهمه، آنها را اسکان کرده و در سایت قرار دادم.

با وجود کیفیت نامناسب، شماره‌های روزنامه قابل استفاده هستند.

این مجموعه شامل شماره 1 تا 227 این روزنامه در سال‌های 1320 و 1321 است

از آقای بهروز مطلب‌زاده و همچنین از دوست ناشناسی که زحمت عکس‌برداری از روزنامه را کشیده است، بسیار ممنونم.

 

اژدر بهنام

27 اسفند 1399

12 بهمن 1320 مردم، سال نخست، شماره 1
14 بهمن 1320 مردم، سال نخست، شماره 2
15 بهمن 1320 مردم، سال نخست، شماره 3
17 بهمن 1320 مردم، سال نخست، شماره 6
18 بهمن 1320 مردم، سال نخست، شماره 7
19 بهمن 1320 مردم، سال نخست، شماره 8
20 بهمن 1320 مردم، سال نخست، شماره 9
21 بهمن 1320 مردم، سال نخست، شماره 11
23 بهمن 1320 مردم، سال نخست، شماره 12
24 بهمن 1320 مردم، سال نخست، شماره 13
25 بهمن 1320 مردم، سال نخست، شماره 14
26 بهمن 1320 مردم، سال نخست، شماره 15
27 بهمن 1320 مردم، سال نخست، شماره 16
28 بهمن 1320 مردم، سال نخست، شماره 17
29 بهمن 1320 مردم، سال نخست، شماره 18
30 بهمن 1320 مردم، سال نخست، شماره 19
01 اسفند 1320 مردم، سال نخست، شماره 20
02 اسفند 1320 مردم، سال نخست، شماره 21
03 اسفند 1320 مردم، سال نخست، شماره 22
04 اسفند 1320 مردم، سال نخست، شماره 23
05 اسفند 1320 مردم، سال نخست، شماره 24
06 اسفند 1320 مردم، سال نخست، شماره 25
07 اسفند 1320 مردم، سال نخست، شماره 26
08 اسفند 1320 مردم، سال نخست، شماره 27
09 اسفند 1320 مردم، سال نخست، شماره 28
10 اسفند 1320 مردم، سال نخست، شماره 29
11 اسفند 1320 مردم، سال نخست، شماره 30
12 اسفند 1320 مردم، سال نخست، شماره 31
10 فروردین 1321 مردم، سال نخست، شماره 34
12 فروردین 1321 مردم، سال نخست، شماره 36
13 فروردین 1321 مردم، سال نخست، شماره 37
15 فروردین 1321 مردم، سال نخست، شماره 38
19 فروردین 1321 مردم، سال نخست، شماره 41
20 فروردین 1321 مردم، سال نخست، شماره 42
21 فروردین 1321 مردم، سال نخست، شماره 43
22 فروردین 1321 مردم، سال نخست، شماره 44
23 فروردین 1321 مردم، سال نخست، شماره 45
24 فروردین 1321 مردم، سال نخست، شماره 46
25 فروردین 1321 مردم، سال نخست، شماره 47
26 فروردین 1321 مردم، سال نخست، شماره 48
27 فروردین 1321 مردم، سال نخست، شماره 49
28 فروردین 1321 مردم، سال نخست، شماره 50
29 فروردین 1321 مردم، سال نخست، شماره 51
30 فروردین 1321 مردم، سال نخست، شماره 52
01 اردیبهشت 1321 مردم، سال نخست، شماره 54
02 اردیبهشت 1321 مردم، سال نخست، شماره 55
03 اردیبهشت 1321 مردم، سال نخست، شماره 56
04 اردیبهشت 1321 مردم، سال نخست، شماره 57
05 اردیبهشت 1321 مردم، سال نخست، شماره 58
21 اردیبهشت 1321 مردم، سال نخست، شماره 59