احسان طبری
آموزش فلسفۀ علمی یا «بنیاد آموزش انقلابی»
1382 از دیدار خویشتن
خرداد 1390 از میان ریگ‌ها و الماس‌ها، ترانه‌های خوابگونه
تابستان 1390 الفبای مبارزه، احسان طبری، چاپ جدید
پاییز 1390 بنیاد آموزش انقلابی، احسان طبری
مهر 1400 تاریخ یک بیداری، منظومه هجایی در شش بند
جامعه ایران در دوران رضاشاه
بهار 1390 جستارهایی از تاریخ، احسان طبری، چاپ جدید
در این سو و آنسوی آرمان انقلابی، احسان طبری
1384 در باره منطق عمل، چکونه می‌توان به عمل اجتماعی مبنای علمی بخشید؟ چاپ سوم
08 مرداد 1398 دربارۀ شیوۀ بحث و رفتارِ مبارزان با یکدیگر
پاییز 1399 دیالکتیک مبارزۀ سیاسی و موازین اخلاقی
1384 سطح امروزین فلسفه یا ترازنامه ای از اندیشه انقلابی، احسان طبری، چاپ دوم
فروردین 1400 شرارۀ مغرور، مجموعۀ 29 قصۀ مینی‌مالیستی (داستان کوچک)، احسان طبری، گردآوری، ویرایش و بازنشر: امید
1358 شغالشاه، قصه برای کودکان و نوجوانان
شکنجه‌های رضاخان قلدر، یادداشتهای زندان، ا. آهن (احسان طبری)
1386 نوشته‌های فلسفی و اجتماعی، احسان طبری، جلد اول، چاپ سوم
1386 نوشته‌های فلسفی و اجتماعی، احسان طبری، جلد دوم، چاپ سوم