رفتن به محتوای اصلی
کتاب‌های گوناگون – حرف ج – چ – ح - خ
حدیث تشنه و آب، روایت کاملی از سایه‌روشن‌های کانون نویسندگان ایران، قتل‌های زنجیره‌ای، اتوبوس ارمنستان و...، منصور کوشان 1382
حرفهای بچه‌های بهرنگ، شمارۀ اول، دیسفان دی 1358
حزب توده ایران و جنبش ملی کرد در ایران (1361 – 1357)، دکتر کامران امین آوه
حزب توده به روایت حزب توده، ایرج هاشمی‌زاده
حزب دمکرات کردستان و انقلاب، بهزاد خوشحالی
حزب سوسیالیست و انتقال حکومت از قاجار به پهلوی، سیدکمال‌الدین طباطبایی 1387
حقایقی از توطئه پاوه تا "فتح" مهاباد 2، در کردستان چه‌ها که شنیدیم!، جمعیت آزادی
حقایقی از توطئه پاوه تا مهاباد، جمعیت آزادی
حقوق اساسی یا اصول مشروطیت، میرزا مصطفی خان 1327
حقیقت ساده، خاطراتی از زندانهای زنان جمهوری اسلامی ایران، متن اصلاح شده توسط خانم منیره برادران 15 اسفند 1375
حکومت انتخابی، جان استوارت میل، ترجمه علی رامین 1389
حلقه‌ی گمشده، سیروس نهاوندی، چاپ دوم، باقر مرتضوی تابستان 1394
حماسه یپرم، بانضمام شرح احوال گروه گوگونیان و حزب داشناکسویتون 22 شهریور 1355
حماسۀ ویتنام رسوایی آمریکا، م. بنیامین اسفند 1358
حمید اشرف، آمیزه سرود و فلز، تیمور پیروانی مرداد 1390
حیدر عمواوغلی در گذر از طوفانها، رئیس‌نیا فروردین 1360
حیدرخان عمواوغلی، اسماعیل رائین 29 آبان 1352
خائنی که از نو باید شناخت، نگاهی به «کتاب عبور از بحران» به قلم هاشمی رفسنجانی، علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی دی 1378
خاطرات آلبرت سهرابیان، برگی از جنبش کارگری کمونیستی ایران، آلبرت سهرابیان مهر 1379
خاطرات آیت‌الله حسینعلی منتظری دی 1379
خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی، سال 1360 - 1363 02 دی 1377
خاطرات بولیوی، نوشته چه گوارا، ترجمه بهمن دهگان اردیبهشت 1387
خاطرات تقی کی‌منش، 1357 – 1301، به اهتمام: بهروز مطلب‌زاده 1397
خاطرات دوران سپری شده (خاطرات و اسناد یوسف افتخاری) 1299 تا 1329، به کوشش کاوه بیات – مجید تفرشی 1370
خاطرات زندان، مهناز قِزِلّو
خاطرات سیاسی خلیل ملکی، با مقدمه دکتر محمدعلی (همایون) کاتوزیان پاییز 1368
خاطرات سیاسی دکتر انور خامه‌ای تابستان 1372
خاطرات سیدمحمدعلی جمالزاده 1378
خاطرات شاپور بختیار نخست وزیر ایران (1357)، حبیب لاجوردی 1375
خاطرات عزت شاهی، به همت: محسن کاظمی آذر 1384
خاطرات لیتن، سرکنسول آلمان در تبریز در اثنای جنگ جهانی اول، ویلهلم لیتن 1368
خاطرات محرمانه امیراسداله علم، گفتگوهای من با شاه، جلد اول تابستان 1371
خاطرات محرمانه امیراسداله علم، گفتگوهای من با شاه، جلد دوم تابستان 1371
خاطرات من از زنده‌یاد دکتر حسین فاطمی، مکری
خاطرات منصور رفیع‌زاده، آخرین رئیس شعبه ساواک در امریکا، ترجمه اصغر گرشاسبی تابستان 1376
خاطرات مهاجرت، از دولت موقت کرمانشاه تا کمیتۀ ملیون برلین، عبدالحسین شیبانی وحیدالملک بهار 1378
خاطرات نخستین سپهبد ایران احمد امیراحمدی، به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد اردیبهشت 1373
خاطرات و سفرنامه مسیو ب. نیکیتین قنسول سابق روس در ایران 05 اردیبهشت 1356
خاطرات و سفرنامۀ ژنرال آیرونساید در ایران، به ضمیمۀ اسناد و مکاتبات سیاسی وزارت خارجه انگلستان، ترجمه بهروز قزوینی 1361
خاطرات و مبارزات دکتر حسین فاطمی، بهرام افراسیابی پاییز 1366
خاطرات یک زندانی از زندانهای جمهوری اسلامی، دکتر رضا غفاری تیر 1378
خاطرات یک نخست‌وزیر (دکتر احمد متین‌دفتری)، دکتر باقر عاقلی پاییز 1371
خانواده مقدس، نقدی بر نقد نقادانه علیه برونو بائور، کارل مارکس - فردریش انگلس، ترجمه نیرداد نیکی 1358
خانه دایی یوسف، وقایعی تکان دهنده از مهاجرت فداییان اکثریت به شوروی، اتابک فتح‌الله‌زاده، به کوشش: علی دهباشی 1381
خدمات فناناپذیر مائو تسه دون، باب آواکیان
خراسان عصیانی و محمدتقی خان پسیان (1921 – 1300)، جعفر مجیری 1353
خصلت‌های انقلابی و ضد انقلابی را بشناسیم، از م. الف. 1357
خطاب به سومین کنگره حزب توده ایران، ناریا شهریور 1359
خطر فاشیسم و تئوفاشیسم، زارودوف
خیانت به سوسیالیسم، پس پرده‌ی فروپاشی اتحاد شوروی، روجر کیران – توماس کنی 1991 – 1917، ترجمه محمدعلی عمویی 1384