باختر امروز، ارگان سازمانهاى جبهه ملى ايران در خاورميانه، دور چهارم، 1349 تا 1355
25 مرداد 1391 برگی از تاریخ: انعکاس مبارزات سازمان مجاهدین از 1350 تا 55 در نشریه باختر امروز، تراب حق‌شناس
شهریور 1349 باختر امروز، دور چهارم، شماره 1
مهر 1349 باختر امروز، دور چهارم، شماره 2
نیمه اول آبان 1349 باختر امروز، دور چهارم، شماره 3
نیمه دوم آبان 1349 باختر امروز، دور چهارم، شماره 4
آذر 1349 باختر امروز، دور چهارم، شماره 5
14 دی 1349 باختر امروز، دور چهارم، شماره 6
نیمه دوم دی 1349 باختر امروز، دور چهارم، شماره 7
بهمن 1349 باختر امروز، دور چهارم، شماره 8
اسفند 1349 باختر امروز، دور چهارم، شماره 9
29 اسفند 1349 باختر امروز، دور چهارم، شماره 10
01 اردیبهشت 1350 باختر امروز، دور چهارم، شماره 11
خرداد 1350 باختر امروز، دور چهارم، شماره 12
تیر 1350 باختر امروز، دور چهارم، شماره 13
تیر 1350 باختر امروز، دور چهارم، شماره 14
مرداد 1350 باختر امروز، دور چهارم، شماره 15
شهریور 1350 باختر امروز، دور چهارم، شماره 16
مهر 1350 باختر امروز، دور چهارم، شماره 17
19 مهر 1350 باختر امروز، دور چهارم، شماره 18
نیمه دوم آبان 1350 باختر امروز، دور چهارم، شماره 19
نیمه اول آذر 1350 باختر امروز، دور چهارم، شماره 20
نیمه دوم آذر 1350 باختر امروز، دور چهارم، شماره 21
نیمه اول بهمن 1350 باختر امروز، دور چهارم، شماره 22
نیمه دوم بهمن 1350 باختر امروز، دور چهارم، شماره 23
اسفند 1350 باختر امروز، دور چهارم، شماره 24
فروردین 1351 باختر امروز، دور چهارم، شماره 25
نیمه اول خرداد 1351 باختر امروز، دور چهارم، شماره 26
نیمه دوم خرداد 1351 باختر امروز، دور چهارم، شماره 27
تیر 1351 باختر امروز، دور چهارم، شماره 28
شهریور 1351 باختر امروز، دور چهارم، شماره 29
مهر 1351 باختر امروز، دور چهارم، شماره 30
آبان 1351 باختر امروز، دور چهارم، شماره 31
آذر 1351 باختر امروز، دور چهارم، شماره 32
دی 1351 باختر امروز، دور چهارم، شماره 33
اسفند 1351 باختر امروز، دور چهارم، شماره 34
نیمه دوم اسفند 1351 باختر امروز، دور چهارم، شماره 35
فروردین 1352 باختر امروز، دور چهارم، شماره 36
نیمه دوم فروردین 1352 باختر امروز، دور چهارم، شماره 37
نیمه اول اردیبهشت 1352 باختر امروز، دور چهارم، شماره 38
نیمه دوم اردیبهشت 1352 باختر امروز، دور چهارم، شماره 39
خرداد 1352 باختر امروز، دور چهارم، شماره 40
تیر 1352 باختر امروز، دور چهارم، شماره 41
تیر 1352 باختر امروز، دور چهارم، شماره 42
نیمه دوم تیر 1352 باختر امروز، دور چهارم، شماره 43
مرداد 1352 باختر امروز، دور چهارم، شماره 44
شهریور 1352 باختر امروز، دور چهارم، شماره 45
مهر 1352 باختر امروز، دور چهارم، شماره 46
آبان 1352 باختر امروز، دور چهارم، شماره 47
نیمه دوم آبان 1352 باختر امروز، دور چهارم، شماره 48
دی 1352 باختر امروز، دور چهارم، شماره 49