رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، سال 1323

آرشیو روزنامه "رهبر" را مدیون آقای دکتر اصغر شیرازی هستم که فایل‌های تصویرهای صفحات این روزنامه را در اختیارم قرار دادند.

این مجموعه ارزشمند شامل شماره‌های 1 تا 877 است.

متاسفانه، شماره‌های 37، 183 تا 188، 194، 249، 639 و 816 در این مجموعه وجود ندارند.

از آقای دکتر اصغر شیرازی بسیار ممنونم.

روزنامه رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران از 10 بهمن ماه 1321 تا 11 آذر 1325 انتشار یافت. صاحب امتیاز و مدیر مسئول این روزنامه، ایرج اسکندری بود.

پس از تعطیلی رهبر، روزنامه "نامه مردم" به عنوان ارگان مرکزی حزب توده ایران، جای آن را گرفت.

 

اژدر بهنام

7 دی ماه 1401

28 دسامبر 2022

10 خرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 301
11 خرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 302
12 خرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 303
14 خرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 304
15 خرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 305
16 خرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 306
17 خرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 307
18 خرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 308
19 خرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 309
21 خرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 310
22 خرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 311
23 خرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 312
24 خرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 313
25 خرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 314
26 خرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 315
28 خرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 316
29 خرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 317
30 خرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 318
31 خرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 319
01 تیر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 320
02 تیر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 321
04 تیر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 322
05 تیر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 323
06 تیر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 324
07 تیر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 325
09 تیر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 326
11 تیر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 327
12 تیر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 328
13 تیر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 329
14 تیر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 330
16 تیر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 331
18 تیر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 332
19 تیر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 333
20 تیر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 334
21 تیر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 335
22 تیر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 336
23 تیر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 337
25 تیر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 338
26 تیر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 339
27 تیر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 340
28 تیر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 341
30 تیر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 342
01 مرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 343
02 مرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 344
04 مرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 345
05 مرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 346
06 مرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 347
08 مرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 348
09 مرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 349
10 مرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 350