رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، سال 1323

آرشیو روزنامه "رهبر" را مدیون آقای دکتر اصغر شیرازی هستم که فایل‌های تصویرهای صفحات این روزنامه را در اختیارم قرار دادند.

این مجموعه ارزشمند شامل شماره‌های 1 تا 877 است.

متاسفانه، شماره‌های 37، 183 تا 188، 194، 249، 639 و 816 در این مجموعه وجود ندارند.

از آقای دکتر اصغر شیرازی بسیار ممنونم.

روزنامه رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران از 10 بهمن ماه 1321 تا 11 آذر 1325 انتشار یافت. صاحب امتیاز و مدیر مسئول این روزنامه، ایرج اسکندری بود.

پس از تعطیلی رهبر، روزنامه "نامه مردم" به عنوان ارگان مرکزی حزب توده ایران، جای آن را گرفت.

 

اژدر بهنام

7 دی ماه 1401

28 دسامبر 2022

11 فروردین 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 251
12 فروردین 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 252
15 فروردین 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 253
16 فروردین 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 254
17 فروردین 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 255
18 فروردین 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 256
20 فروردین 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 257
21 فروردین 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 258
23 فروردین 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 259
24 فروردین 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 260
25 فروردین 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 261
27 فروردین 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 262
28 فروردین 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 263
29 فروردین 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 264
30 فروردین 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 265
31 فروردین 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 266
01 اردیبهشت 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 267
03 اردیبهشت 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 268
04 اردیبهشت 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 269
05 اردیبهشت 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 270
06 اردیبهشت 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 271
07 اردیبهشت 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 272
08 اردیبهشت 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 273
10 اردیبهشت 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 274
11 اردیبهشت 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 275
12 اردیبهشت 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 276
13 اردیبهشت 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 277
14 اردیبهشت 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 278
15 اردیبهشت 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 279
17 اردیبهشت 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 280
18 اردیبهشت 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 281
19 اردیبهشت 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 282
20 اردیبهشت 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 283
21 اردیبهشت 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 284
22 اردیبهشت 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 285
24 اردیبهشت 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 286
25 اردیبهشت 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 287
26 اردیبهشت 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 288
27 اردیبهشت 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 289
28 اردیبهشت 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 290
29 اردیبهشت 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 291
31 اردیبهشت 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 292
01 خرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 293
02 خرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 294
03 خرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 295
04 خرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 296
05 خرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 297
07 خرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 298
08 خرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 299
09 خرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 300