رفتن به محتوای اصلی
جوان، مجله هفتگی سیاسی – مردمی، فرهنگی – هنری، صاحب امتیاز و مدیر: حسین سرفراز، سردبیر: ستار لقائی
جوان، مجله هفتگی سیاسی – مردمی، فرهنگی – هنری، صاحب امتیاز و مدیر: حسین سرفراز، سردبیر: ستار لقائی، شماره 1 26 آبان 1357
جوان، مجله هفتگی سیاسی – مردمی، فرهنگی – هنری، صاحب امتیاز و مدیر: حسین سرفراز، سردبیر: ستار لقائی، شماره 2 24 آذر 1357
جوان، مجله هفتگی سیاسی – مردمی، فرهنگی – هنری، صاحب امتیاز و مدیر: حسین سرفراز، سردبیر: ستار لقائی، شماره 3 01 دی 1357
جوان، مجله هفتگی سیاسی – مردمی، فرهنگی – هنری، صاحب امتیاز و مدیر: حسین سرفراز، سردبیر: ستار لقائی، شماره 4 08 دی 1357
جوان، مجله هفتگی سیاسی – مردمی، فرهنگی – هنری، صاحب امتیاز و مدیر: حسین سرفراز، سردبیر: ستار لقائی، شماره 5 15 دی 1357
جوان، مجله هفتگی سیاسی – مردمی، فرهنگی – هنری، صاحب امتیاز و مدیر: حسین سرفراز، سردبیر: ستار لقائی، شماره 6 22 دی 1357
جوان، مجله هفتگی سیاسی – مردمی، فرهنگی – هنری، صاحب امتیاز و مدیر: حسین سرفراز، سردبیر: ستار لقائی، شماره 7 29 دی 1357
جوان، مجله هفتگی سیاسی – مردمی، فرهنگی – هنری، صاحب امتیاز و مدیر: حسین سرفراز، سردبیر: ستار لقائی، شماره 8 06 بهمن 1357