فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 162، 10 بهمن 1361

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

بررسی اشکال مبارزاتی کارگران و زحمتکشان (2) – مهرماه 60 الی مهرماه 61، خواستها

1

وسعت انقلاب و اسطوره مقاومت

1

پیش‌نویس قانون ارتجاعی کار آئینه تمام نمای رژیم (قسمت سوم) (دستمزد)

1

کمکهای مالی دریافت شده

8

اطلاعیه

8

خطاب به مبلغین (9)

9

بیانیه شرکت‌کنندگان در کنفرانس آبان ماه 1361 شاخه کردستان

12

یادداشتهای سیاسی...

- خمینی: تسریع مجلس در حمایت سرمایه و متابعت از شورای نگهبان

14

جنبش انقلابی خلق کرد

عملیات جسورانه پیشمرگان قهرمان فدائی

14