فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 159، 2 آذر 1361

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

بن‌بست قدرت (4)

1

خطاب به مبلغین (6)

1

جمعبندی تجارب اعتصاب عمومی سیاسی سال 57 و بررسی وظایف پیشرو انقلابی

اعتصاب عمومی سیاسی (قسمت آخر)

1

مصاحبه‌های متعدد سردمداران رژیم نشانه ناتوانی رژیم در مقابل بحران اقتصادی است

1

کمکهای مالی دریافت شده

8

یادداشتهای سیاسی...

- "حکومت مردم" و استمداد از سرمایه‌داران فراری!

14

ارسال مستمر اخبار و گزارشات وظیفه‌ای انقلابی است

14