فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 158، 4 آبان 1361

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

بن‌بست قدرت (3)

1

تاریخ چگونه قضاوت خواهد کرد؟

1

جنبش کارگری

- راه آهن

- کارخانه یولیکا کرج – شرکت نفت

- قرقره زیبا

- شرکت واحد

3

خطاب به مبلغین (5)

11

کمبود مایحتاج، گرانی، صف، سرکوب و زورگوئی از بین نمی‌رود مگر آنکه:

به مبارزه برخیریم، متشکل شویم، و جلوی مزدوران رژیم بایستیم

13

جنبش مقاومت خلق کرد

- مراسم بزرگداشت شهادت رفیق سیامک اسدیان (اسکندر)، رفیق انور اعظمی و رفیق جواد کاشی در کردستان

- بخشی از اعلامیه شاخه کردستان سازمان 30-6-1361

17

کمکهای مالی دریافت شده

17

یادداشتهای سیاسی...

- فتوای علنی خمینی: سرکوب و شکنجه علیه زحمتکشان

- "نهضت آزادی": تقلا برای منحرف کردن انقلاب

18