فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 157، 12 مهر 1361

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

بن‌بست قدرت (2)

1

پیرامون اعتصاب عمومی سیاسی (قسمت دوم)

1

تراژدی خاورمیانه

1

جنبش کارگری

- انتخابات فرمایشی تعاونی با تحریم فعال تاکسیرانان، درهم شکست

- اخبار کوتاه کارگری

3

یادداشتهای سیاسی...

- بازگشائی مدارس

- "ضیافت" سرمایه داران

4

توضیح و پوزش...

11

خطاب به مبلغین، متن آموزشی (4)

15

جنبش مقاومت خلق کرد

18