فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 156، 20 شهریور 1361

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

بن‌بست قدرت (1)

1

پیرامون اعتصاب عمومی سیاسی (قسمت اول)

1

طبقه کارگر پیشتاز مبارزه ضدامپریالیستی – دمکراتیک

1

خطاب به مبلغین، متن آموزشی (3)

9

کمکهای مالی دریافت شده

11

یادداشتهای سیاسی...

- کشاکش قدرت

- بوی دود

- سرمایه "حلال"

12