فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 155، 31 مرداد 1361

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

پرولتاریا را سازمان دهیم انقلاب را به پیش رانیم

1

مبارزات اوج‌یابنده توده‌ها را سازمان دهیم

1

نطق اخیر خمینی نشانه وحشت خمینی از انقلاب اوجگیرنده توده‌ها

1

جنبش کارگری

- چیت ممتاز

- رنو

- گیلان

3

یادداشتهای سیاسی

4

خطاب به مبلغین، متن آموزشی (2)

6

جنبش مقاومت خلق کرد، نقل از خبرنامه شماره 13

- عملیات پیروزمندانه پیشمرگان فدائی در مسیر جاده سقز – بوکان

10

علیه تبلیغات ضدانقلابی رژیم تبلیغات انقلابی را سازمان دهیم

10