فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 153، 20 تیر 1361

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

انقلاب تداوم دارد...

1

باز هم درباره وظایف ما

1

رفقا! خبرنامه‌های محلی را سازمان دهید

1

گزارش به هواداران

3

با ایمان به آرمان سرخ کارگران، با ایمان به پیروزی راهمان

10

پیروز باد جنبش مقاومت خلق کرد

10