فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 145، 7 بهمن 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

جناحهای هیئت حاکمه

1

بن‌بست مجاهدین خلق و راه حل انقلابی برون‌رفت از آن

1

سرکوب دکه‌داران ادامه سیاستهای ضدخلقی رژیم

1

زحمتکشان بستان در اسارت دو رژیم عراق و ایران

1

ایران، پرچمدار اوپک!

1

جنبش کارگری

- مبارزات قهرمانانه کارگران ایران یاسا، علیه سرکوب و اختناق

3

ضرورت جدائی دین و دولت بخش آخر

5

توضیح و تصحیح

6

جنبش جهانی کارگری – رهائیبخش

مبارزه طبقاتی در شیلی (بخش اول)

7

گزارشی از سازمان برنامه و تحلیلی مختصر از وضعیت کارمندان

9

ارزیابی ذهنیات توده‌ها آبان – آذر (قسمت دوم)

11

رژیم خرج ورشکستگی خود را از زحمتکشان میگیرد

12

نگاهی به مبارزات اقلیتهای مذهبی ملی کشورمان در چند هفته اخیر

13

ادامه کمکهای مالی امارات متحده عربی به رژیم ایران

15

خمینی میگفت زندانها را به پارک و موزه تبدیل می‌کنیم!؟

15

شعر: دیوار از ناظم حکمت

16

شعر: پاسخ به آن دیوار

16

گزارش نمونه

17

کذب محض!؟

18

اخبار شهرستانها

19

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق حسین تدریسی

20

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق خاطره جلائی

20

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق فرهود روائی

20