فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 144، 30 دی 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

"هفته وحدت" تلاشی مذبوحانه، شکستی مفتضحانه

1

پیرامون شعار: "سرنگون باد رژیم جمهورس اسلامی، برقرار باد جمهوری دمکراتیک خلق"

1

سرانجام خمینی به جنایات خود و دژخیمانش اعتراف کرد

1

نامه گروهی از خانواده‌های زندانیان سیاسی تبریز خطاب به خلقهای قهرمان ایران

1

اقدامات جدید وزارت کار گامی در جهت نابودی کامل شوراها و ضرورت مقابله با آن

1

جنبش کارگری

- استثمار شدت می‌یابد

- ایران کاوه

- مبارزات کارگران خانه‌سازی تبریز ادامه دارد

- اخبار کوتاه

3

گزارشهای روستائی

4

جنبش کارگری

- واشر (شهر صنعتی البرز)

- بندر خرمشهر

- لیفت‌تراک‌سازی تبریز

- تبد

- ایران ناسیونال

4

بیست و سومین سالگرد انقلاب کوبا گرامی باد

5

جنبش جهانی کارگری – رهائیبخش

زنده باد انقلاب پرو (قسمت آخر)

7

بررسی اسکال مقاومت و مبارزه توده‌ها – آبان و آذر 60

11

اعدام جنایتکارانه شکرالله پاکنژاد

13

کمکهای مالی دریافت شده

14

با کمکهای مالی خود سازمان را در پیشبرد اهداف انقلابیش یاری رسانید

14

اخبار شهرستانها

16

اخبار مدارس

18

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق مهدی خانزاده

19

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق فریبا شفیعی

20

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق رحمت طالب‌نژاد

20

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق ابراهیم شریفی

20