فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 142، 16 دی 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

اجرای قانون "شرایط انتخاب قضات دادگستری" معنی‌اش خانه‌نشین کردن تمام قضات و وکلای دادگستری و کلیه حقوقدانان ایران است

1

رژیم جمهوری اسلامی در بن‌بست خاتمۀ جنگ

1

رفسنجانی: مهر جمهوری اسلامی در دل سرمایه‌داران نشسته است!

1

چنبش کارگری

3

قطعنامه درباره مرحله انقلاب و روش سیاسی پرولتاریا در انقلاب دمکراتیک

5

قطعنامه دربارۀ روش برخورد به احزاب و سازمانها و گروههای سیاسی

5

با کمکهای مالی خود سازمان را یاری رسانید

6

توضیح هیئت تحریریه پیرامون بند 1 و 2 قطعنامه درباره مرحله انقلاب و روش سیاسی پرولتاریا در انقلاب دمکراتیک

7

جنبش جهانی کارگری – رهائیبخش

زنده باد انقلاب پرو (7)

9

پیام شرکت‌کنندگان در اولین کنگره سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به رفقای رزمنده و قهرمان السالوادور

10

پیام نخستین کنگره سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به هواداران سازمان

10

ضرورت جدائی دین از سیاست (3)

11

گزارشی از بازیهای ورزشی المپیک ارامنه

13

فشار افکار عمومی جهان، سازمان عفو بین‌الملل را وادار ساخت تا در مورد شکنجه‌های وحشیانه رژیم موضعگیری نماید

14

جان هزاران زندانی سیاسی در خطر است

14

گزارشهای روستائی

گزارشی از مقاومت کشاورزان گیلان در مقابل فروش اجباری برنج و بررسی آماری میزان فروش برنج به دولت

15

مردم چه میگویند، مردم چه میخواهند؟

16

جنبش مقاومت خلق کرد

17

16 آذر روز دانشجو گرامی باد

17

اخبار مدارس

18

توضیح و پوزش

18

اخبار شرستانها

19

گرامی باد خاطرۀ فدائیان شهید از کردستان

رفیق فدائی جواد کاشی

رفیق فدایی رحمت شریفی

رفیق فدایی مظفر قادری

رفیق فدایی قرنی حسنی

گرامی باد خاطرۀ رفیق فدایی محمد مجیدی

20

قتل‌عام اسرای عراقی: ننگی دیگر بر دامان جمهوری اسلامی

20