فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 141، 9 دی 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

اعدامهای مخفیانه انقلابیون در سیاهچالهای جلادان رژیم

1

بحران رفرمیسم

1

دانشگاه سنگر آزادی است در جهت ایجاد دانشگاهی مردمی، آزاد و شورائی مبارزه کنیم.

1

سال نو میلادی را به هم‌میهنان زحمتکش و مبارز مسیحی تبریک می‌گوئیم

1

اخطار هاشمی رفسنجانی عجز رژیم را در مقابل بحران بنمایش مینهد

1

قعطنامه در مورد وحدت با جناح چپ

3

قطعنامه درباره وضعیت کنونی، وظایف و تاکتیکهای ما

3

قطعنامه پیرامون خط و مشی گذشته سازمان

3

قطعنامه در مورد اعضای مستعفی

4

قطعنامه درباره "شورای ملی مقاومت"

4

قطعنامه پیرامون شیوۀ پیشبرد مبارزه ایدئولوژیک علنی

4

تصحیح و پوزش

4

پیام شرکت‌کنندگان در اولین کنگره سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به رفقای جنبش چپ انقلابی شیلی (میر)

5

پیام شرکت‌کنندگان در اولین کنگره سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به رفقای هوادار سازمان در خارج از کشور

5

پیام شرکت‌کنندگان در اولین کنگره سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به رفقای کمیته تدارکات و رفقائی که در محل این کنگره برای برگزاری آن فعالیت کردند

5

لهستان در معرض یک آزمون تاریخی

6

بازرسی کل کشور تقلیدی از بازرسی شاهنشاهی

6

آوارگان جنگ را سازمان دهیم

7

اخبار مدارس

9

کمکهای مالی دریافت شده

12

مردم چه میگویند؟ مردم چه میخواهند؟

12

اخبار

15

گزارشی تکاندهنده از جنایات رژیم در زندان اوین

16

گرامی باد خاطره شهدای سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

16

مبارزات دانشجویان انقلابی ایرانی در خارج از کشور

16

معامله با امپریالیستها زیر شعارهای ضدامپریالیستی

16