فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 140، 2 دی 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

نخستین کنگره سازمان چریکهای فدائی خلق ایران برگزار شد

1

در حاشیه مصاحبه دادستان باصطلاح انقلاب

1

انقلاب شعله میکشد

1

ارزیابی ذهنیات حاکم بر توده‌ها – شهریور، مهرماه 60 (قسمت سوم)

1

جنبش کارگری

3

پیام شرکت‌کنندگان در اولین کنگره سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به رفقای جبهه خلق برای آزادی فلسطین

4

پیام شرکت‌کنندگان در اولین کنگره سازمان چریکهای فدائی خلق به خانواده‌های شهدای بخون خفته خلق و خانواده انقلابیون زندانی

4

پیام شرکت‌کنندگان در اولین کنگره سازمان چریکهای فدائی خلق به انقلابیون اسیر

4

ارگان سازمانی، نقش و وظایف آن (قسمت آخر) مبارزات خود را حول ارگان سازمان – نشریه کار – سازمان دهیم

5

گزارشی از وضعیت برخی از مناطق جنگزده

9

گزارشهای روستائی

روستای احمدآباد، کرند غرب

10

اخبار مدارس

13

اخبار

13

کمکهای مالی دریافت شده

14

باز هم دربارۀ مسأله ارضی و هیئت حاکمه

15

اخبار

16

برای مقابله با سیاستهای ضد کارگری رژیم کمیته‌های مخفی چاپخانه‌ها را بوجود آورید

16

رقم اعدامهای انقلابیون که توسط رژیم جنایتکار اعدام شده، ظرف 5 ماه گذشته از مرز دو هزار گذشت

17

اخبار

19

تشتت درون جبهه ضدانقلاب حاکم به نقل از خروش شماره 8

19

گرامی باد خاطره رفیق شهید مجتبی احمدزاده

19

زندانی سیاسی به همت توده‌ها آزاد باید گردد

20

گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق شهید خسرو مبارکی

20

گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق شهید مهدی خانزاده

20

گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق شهید شهسوار شفیعی (دکتر شفیعی)

20