فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 139، 18 آذر 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

خمینی با تمام توان، در جهت پاسداری از سرمایه

1

دموکراسی پیگیر پرولتری و ناپیگیری دموکراسی خرده‌بورژوائی

1

سیاستهای اختناقی رژیم نشانه ترس اوست

1

جنبش کارگری

از تجارب مبارزاتی بیاموزیم! مبارزات دلیرانه کارگران شوفاژکار

3

جنبش کارگری

- مینو خرمدره

- باز هم اخراج – به نقل از خروش – نشریه هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – شیراز (شماره 9)

4

ضرورت جدائی دین از سیاست

5

جنبش جهانی کارگری – رهائیبخش

زنده باد انقلاب پرو (قسمت ششم)

7

در توزیع هرچه وسیعتر آثار سازمانی بکوشیم!

8

گزارشهای روستائی

- گزارشی از جریان تشکیل شورای فرمایشی در روستای خدیران (کناره مرداب انزلی)

- رودسر، املش

9

با ارائه ایده‌ها و پیشنهادات خود بخش تبلیغی نشریه کار را یاری رسانید!

9

اخبار مدارس

10

ارگان سازمانی، نقش و وظایف آن (8) مبارزات خود را حول ارگان سازمان – نشریه کار – سازمان دهیم

11

چرا رهبران جناح راست اکثریت هوادارنشان را از اوضاع بین‌المللی بی‌خبر نگهمیدارند

11

مردم چه میگویند؟ مردم چه میخواهند؟

12

بار دیگر جلاد دو فدایی ز بر خلق ربود

12

نمونه‌ای از جنایات رژیم

16

مبارزات و مقاومت توده‌ها را سازمان دهیم - بررسی اشکال مقاومت و مبارزه توده‌ها -

17

جنبش کارگری

کارخانه بایر، کفش ملی، شهذر (صنعتی البرز)، کارخانه فرنخ (صنعتی البرز

18

اخبار شهرستانها

مرودشت – به نقل از خروش – نشریه هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – شیراز – شماره 9

بوشهر، خرمدره، سنندج

19

اعمال فشار فرهنگی و اجتماعی به اقلیتهای مذهبی، خشم آنان را به مرحله انفجار رسانده است

20

اگر مسلسلی بر دوش داشتم

20

پاکستان، کراچی

20