فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 136، 27 آبان 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

رژیم ایران آرزوی گسترش روابط با پاکستان کرد

1

ناشیگریهای دیپلماتیک

1

اعتراف به ورشکستگی امپریالیسم

1

در چهلمین روز شهادت رفیق شهید اسکندر صدها تن از فرزندان خلق قهرمان لرستان دستگیر شدند

1

خلقهای قهرمان، زحمتکشان مبارز، بپا خیزید، قانون خود را بنا کنید

2

جنبش کارگری

تهران

کارخانه ساکا

کارخانه صنایع فلز واقع در جاده کرج، تعداد کارگر 1200 نفر (در دو کارخانه) (وابسته به سازمان گسترش)

قزوین

ارومیه

3

گزارشهای روستائی

4

مردم چه میگویند؟ مردم چه میخواهند؟

5

وضعیت کنونی و تاکتیکهای ما (3) درباره وظائف و تاکتیکهای ما

7

رفقا، هواداران!

12

اخبار مدارس

13

"نمایش عزاداری در زندان اوین"

14

گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق شهید هوشنگ احمدی

15

کمکهای مالی دریافت شده

15

بیلان جنایات جوخه‌های اعدام رژیم خمینی

16

اخبار شهرستانها

18

دشمنی رژیم با کارگران

19

نفی شکنجه بوسیله شکنجه

20

گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق شهید پرویز عندلیبیان

20

گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق شهید غلامحسین زینی‌رندنژاد

20

گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق شهید اصغر جزایری

20