فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) ویژه‌نامه 13 مهر روز شهادت فدائی کبیر رفیق اسکندر، 6 آبان 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

فدائی کبیر رفیق اسکندر (سیامک اسدیان) بشهادت رسید

1

شهادت ستاره فروزان انقلاب، رفیق مبارز سیامک اسدیان، شعله انقلاب را افروخته‌تر و نابودی بساط ظلم و جور رژیم ضدمردمی جمهوری اسلامی را نوید می‌دهد

3

نقش رفیق شهید اسکندر در موضعگیری نیروها در لرستان بعد از انشعاب

4

خاطره یک پیشمرگ فدایی از رفیق اسکندر

4

چگونگی تدفیق و مراسم بزرگداشت رفیق اسکندر (سیامک) در روستای زادگاهش

5

گزارش درگیری و شهادت رفقا

5

فدائی شهید مسعود بریری

6

فدائی شهید علیرضا صفری

6