فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 132، 29 مهر 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

نامه خمینی به مجلس: انعکاس تضادهای درون حاکمیت

1

وضعیت کنونی و ضرورت وحدت نیروهای انقلابی

1

"انتخابات فرمایشی"

1

در یک درگیری مسلحانه؛ فدائی کبیر، رفیق سیامک اسدیان (اسکندر) به شهادت رسید!

1

گزارشی از جنبش کارگری

3

یورش کسترده رژیم به کردستان ادامه سیاستهای ضدخلقی رژیم جمهوری اسلامی

درباره علل، نتایج و درسهائی که میتوان از یورش اخیر گرفت

5

چرا خمینی دروغ میگوید؟

8

یورش به انقلاب، تقویت و تحکیم پایگاههای امپریالیسم

9

با کمکهای مالی خود سازمان را یاری رسانید

10

مردم چه میگویند؟ مردم چه میخواهند؟

12

تقلیدی ناشیانه از شگردهای ساواک، بحثی پیرامون شوهای تلویزیونی (قسمت دوم)

13

گزارشی از مبارزات دانشجویان انقلابی ایرانی در خارج از کشور

سوئد

آلمان (برلین غربی)

فرانسه

14

بیش از 600 اعدام در یکماه

17

"مراکز خدمات روستائی" اجرای طرحهای آمریکا بدست رژیم جمهوری اسلامی

20

گزارشی از راهپیمائی اول ماه مهر در مناطق جنگزده

21

گرامی باد خاطره پیشگام شهید رفیق علیرضا پناهی

22

نامه‌ای از هواداران سازمان: به رفقای سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

22

یاد کارگر پیشرو رفیق حسین محمدی گرامی باد

23

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق ناصر فتوتی

23

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق حمیدرضا ماهیگیر

23

گزارشی از زندان اوین

24

اخباری از جنبش مقاومت خلق کرد

24

فدائی شهید رفیق عبدالرضا غفوری

24

فدائی شهید رفیق علیرضا شاه‌بابایی

24