فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 131، 22 مهر 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

نامه سرگشاده به سازمان مجاهدین خلق ایران

1

جهت آزادی زندانیان سیاسی، این فرزندان قهرمان خلق بپا خیزیم

1

اتحاد پنهانی رژیم جمهوری اسلامی و "سیا" در سرکوب خلق کرد

1

با مبارزه متحد خود از اخراج و تصفیه وسیع معلمین جلوگیری کنیم

2

زنده باد انقلاب پرو (بخش دوم)

5

"خیرات جنگ" از کیسه توده‌ها

8

مرگ سادات و اعتلاء جنبش توده‌آی در مصر

9

کودتاچیان ضدامپریالیست!

10

توضیح و پوزش

10

ریاست جدید شهربانی و تغییرات متعاقب آن

11

خطاب به رفقای پخش‌کننده اعلامیه‌ها و نشریات سازمان

12

گزارش از ع – ع

12

یادداشتهای تاریخی: تحقق کودتا از 9 اسفند ماه تا 28 مرداد (2)

13

مردم چه میگویند؟ مردم چه میخواهند؟

15

با کمکهای مالی خود سازمان را یاری رسانید

16

اخبار شهرستانها:

ابهر

روستای کلاکرمحله بابل

تبریز

قائمشهر

زنجان

17

همدان

سنندج

کرمانشاه

18

نهاوند: چه کند با دل چون آتش ما، آتش تیر

18

اعدام انقلابی یک مزدور رژیم در پاسخ به اعدام جنایتکارانه رفیق فدایی جواد کاشی

18

پتک است خون من...

19

پیشگام شهید بهنام رهبر

19

اتحاد پنهانی..

19

رفیق شهید بهمن رهبر

20

پتک است خون من در دست کارگر، داس است خون من در دست برزگر

20

گرامی باد خاطره معلم مبارز رفیق محمدرضا فریدی

20

پاسداران رژیم باز هم جنایتی دیگر در کردستان آفریدند

20