فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 129، 8 مهر 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

«هفته جنگ»، هفتۀ شکست سیاستهای فریبکارانه رژیم

1

شناخت موانع موجود بر سر راه ایجاد قدرت واقعی و راه مقابله با آن موانع

1

انقلاب و نیروهای نظامی

1

در محله چه باید کرد؟

1

تهدیدات خمینی نشانه ترس اوست

1

قانون بازسازی نیروی انسانی: ساطوری برای قلع و قمع کارمندان مترقی و انقلابی

3

جلاد خون می‌ریزد خلق بپا می‌خیزد

5

شعر: برای رفقای کارگر

6

جنبش جهانی کارگری – رهائیبخش

اعتلای جنبش رهائیبخش خلقهای آمریکای مرکزی و توطئه‌های امپریالیسم آمریکا (2)

گواتمالا: اعتلای جنگ رهائیبخش

هندوراس: ژاندارم منطقه

7

با کمک‌های مالی خود سازمان را یاری رسانید

8

یک ارزیابی کوتاه از ذهنیت حاکم بر توده‌ها (2)، مردادماه 1360

9

اخبار شهرستانها

خرم‌آباد

زنجان

قسمتی از اعلامیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران شاخه بروجرد در رابطه با شهادت 7 رزمنده خلق 2 فدائی خلق و 7 مجاد خلق

همدان: مردم چه میگویند؟

گزارشی از جو کنگاور

10

شل و بریتیش پترولیوم مشتری‌های کوچک رژیم جمهوری اسلامی

11

نقل از خروش

خبری از پتروشیمی

جاسوسی یا کارآموزی!!؟

11

فرار از ورشکستگی به بهای خانه‌خرابی دهقانان

15

یاد پیشگام شهید بیژن مجنون گرامی باد

20

شعر: بیاد پیشگام شهید بیژن مجنون

20

گرامی باد خاطرۀ شهدای مهرماه

20