فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 125، 11 شهریور 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

هفدهم شهریور، حماسه دلاوریهای خلق و نمایش زبونی ارتجاع

1

رفرم یا تغییرات اساسی؟

1

هاشمی رفسنجانی: انقلاب کار آمریکاست و سرکوب آن مبارزه با آمریکا!

1

شهردار نیک‌روش فرزند خلف نیک‌پی

1

نقش و اهمیت، اعتصابات اقتصادی و سیاسی طبقه کارگر

3

پرولتاریا و آزادیهای دموکراتیک (5) مبارزات دموکراتیک کارگران

6

مقایسه‌ای از جملات صهیونیستها در بیت‌المقدس و جنایات رژیم جمهوری اسلامی در ایران

6

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ وعده عدم شرکت روحانیون در حاکمیت برقراری حکومت آخوندی

7

جنبش جهانی کارگری – رهائیبخش

 

در مقابل اوجگیری نوین جنبش کارگری دولت هند سیاست سرکوب عریان را پیش گرفته است!

8

سرکوب جنبش کارگری در پاکستان روی دیگر سکه سیاست نظامیگری پاکستان در منطقه!

8

تولید بمب نوترونی یکی دیگر از اقدامات جنایتکارارنه امپریالیسم آمریکا!

8

کودتای شیلی: شکست دولت بورژوا – رفرمیست آلنده در همزیستی با ارتش ضدخلقی

9

بخشنامه استانداری آذربایجان شرقی نشانه اوج وحشت رژیم از نیروهای انقلابی

10

"ارگان" سازمانی و نقش آن (2) مبارزات خود را حول ارگان سازمان – نشریه کار – سازمان دهیم

11

هفدهم شهریور، حماسه دلاوریهای خلق و نمایش زبونی ارتجاع

13

کمکهای مالی دریافت شده

14

خروش، نشریه هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – شیراز

16