فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 124، 4 شهریور 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

ارزیابی وضعیت کنونی

1

هموطنان مبارز علیه فشارها، ظلم و بیدادگریهای رژیم مقاومت کنیم!

1

انقلاب ویتنام و مجلس مؤسسان

1

کارگران از انقلاب می‌آموزند

1

مبارزات پیروزمند کارگران موقت راه آهن

3

ضوابط جدید پرداخت پاداش به کارگران گامی در جهت تشدید استثمار

5

کارگران قهرمان "واشر" با اتحاد و یک‌پارچگی، شورای واقعی خود را تشکیل دادند

6

اخراج کارگران مبارز، ننگی بر پیشانی رژیم جمهوری اسلامی

6

انجمن‌های اسلامی ساواک جدید کارخانه‌ها

6

بار دیگرکارگری قربانی منافع سرمایه‌داران شد

6

مردم چه میگویند؟ مردم چه میخواهند؟

6

پرولتاریا و آزادیهای دموکراتیک (4) پرولتاریا و آزادی سیاسی

7

جنبش جهانی کارگری – رهائیبخش

 

ایرلند: مرگ نهمین و دهمین مبارز ایرلندی بحران سیاسی ایرلند را تشدید کرده است

9

فلسطین: طرحهای رنگارنگ برای "حل مسئله فلسطین" جز توطئه‌هائی برای بزنجیر کشیدن فلسطینیها نیست

9

یادداشتهای تاریخی: مقدمات کودتای 28 مرداد (2)

10

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ سراب رفاه اقتصادی تشدید فقر، فلاکت و بیخانمانی

12

انتشار کار به زبانهای فرانسه و انگلیسی

14

قانون اراضی شهری نوشداروی بعد از مرگ سهراب

15

با کمکهای مالی خود سازمان را یاری رسانید

16

نتیجۀ کنفرانس اخیر اوپک پیروزی برای آرامکو شکست برای همه

17

پتک است خون من، در دست کارگر – داس است خون من در دست برزگر

تبریز

بندر عباس

ارومیه

19

بندر خمینی

20

شادگان

20

خلق قهرمان لیبی در برابر تجاوزات امپریالیسم آمریکا قاطعانه خواهد ایستاد

20

بازپس گرفتن خانه‌های آوارگان جنگ

20

ترور ناجوانمردانه رفیق فدائی داریوش شفائیان

20

هموطنان مبارز!

20

رفقا، هواداران!

20