فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 123، 28 مرداد 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

رفقای کارگر اراده کنید، بپا خیزید!

1

از این امامزاده هم معجزه‌ای ساخته نیست

1

آیت‌الله خمینی و رویای شاهانه‌ای بنام ساواک 36 میلیونی

1

"ارگان" سازمانی و نقش آن، مبارزات خود را حول ارگان سازمان نشریه «کار» سازمان دهیم

1

اخباری از راه آهن

3

جنبش کارگری

 

وقتش که رسید نشانشان خواهیم داد

3

تحریم انتخابات فرمایشی شورا مشت محکمی بر دهان مزدوران انجمن اسلامی

3

تثبیت مادۀ 33 قانون کار

4

در ستایش دیالکتیک، برتولت برشت

4

یادداشتهای تاریخی: مقدمات کودتای 28 مرداد (1)

6

مردم چه میگویند؟ مردم چه میخواهند؟

8

جنبش جهانی کارگری – رهائیبخش

آمریکا: اعتصاب یکپارچه کارکنان کنترل پروازهای آمریکا و سیاست تهدید و ارعاب دولت میلیتاریستی ریگان موج همبستگی عظیم بین‌المللی زحمتکشان را برانگیخت

9

ارتجاع فرهنگی ترکتازی می‌کند

10

مشروطیت مشروعه و جمهوری اسلامی

10

پرسنل شهربانی به روی مردم شلیک نمی‌کنند

10

صلاحیت "نمایندگی" نمایندۀ انزلی

11

با تصویب مجلس، مقررات ضدانسانی و ارتجاعی قصاص و حدود، رسما در دادگاهها بمورد اجرا گذشاته شد.

11

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (7) وعده الغأ قراردادهای امپریالیستی یا ابقأ قراردادهای امپریالیستی

13

رژیم ضدانقلابی حتی نمیتواند وجود بعضی آثار ظاهری انقلاب را تحمل کند!

14

پرولتاریا و آزادیهای دموکراتیک (3) دمکراسی و دیکتاتوری در جوامع سرمایه‌داری وابسته

15

در حاشیه نطق خمینی در تاریخ 19 مردادماه

15

با کمکهای مالی خود سازمان را یاری رسانید

16

سانترالیسم دمکراتیک

17

شعری از سعید سلطانپور

19

قسمتی از پیام کانون نویسندگان ایران به هنرمندان و اهل قلم

19

بخشی از اعلامیه کانون نویسندگان ایران خطاب به مردم قهرمان ایران

19

بمب‌اندازی کمیته‌چی‌ها بسوی مامورین شهربانی

20

گزارشی از زندان اوین

20

دریافت پول تیر نهایت بی‌شرمی و وقاحت رژیم

20

ارقام سخن می‌گویند: بررسی آماری نتایج انتخابات ریاست جمهوری در تهران سند دیگری بر رسوائی انتخابات و تحریم قطعی توده‌ها

20