فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) فوق‌العاده خبری شماره 3، 3 تیر 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

اعدام جنایتکارانه فدائی خلق سعید سلطانپور بدست دژخیمان رژیم جمهوری اسلامی

1

کشتار بدون محاکمه انقلابیون اوج درماندگی حاکمیت

1

رژیم جمهوری اسلامی از اجساد انقلابیون شهید هم وحشت دارد

3

مصاحبه رئیس دادگاههای انقلاب اوج رسوائی رژیم جمهوری اسلامی را به نمایش گذارد

3

دستگیری و بازرسی خیابانی روش جدید ایجاد اختناق

3

اعدام انقلابیون به شیوه‌های غیرانسانی

3

شعر: خلق به تو سلام میکند سعید سلطانپور!

4