فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) فوق‌العاده خبری شماره 2، اول تیر 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

کشتار وحشیانۀ خلق بدست پاسداران 17 شهریور دیگری آفرید

1

کشتار وحشیانه کارگران شهرک البرز بدست پاسداران سرمایه

1

سعید سلطانپور و 22 رزمنده خلق بدست جلادان رژیم جمهوری اسلامی به جوخه اعدام سپرده شدند

1

هموطنان مبارز!

1

مواضع سازمانها، گروههای سیاسی و شخصیتها

 

هشدار مجاهدین خلق ایران در رابطه با تهدید جان زندانیان انقلابی

2

"راه کارگر": تحریم روزنامه‌ها

2

با اتحاد خود موج جدید سرکوب و اختناق حزب جمهوری را درهم شکنیم!

2

اطلاعیه کانونهای دمکراتیک در رابطه با تحریم مطبوعات دولتی

2

کدام قانون؟

2

اطلاعیه کانون ابلاغ اندیشه‌های شریعتی

2

نامه سرگشاده شیخ علی تهرانی به خمینی

2

اطلاعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در رابطه با کشتار زندانیان انقلابی

3

گزارشهائی از شهرستانها

شیراز، گیلان، لنگرود، اصفهان

3

گزارشی از شنبه خونین

4